Tag Archives: bảng giá đất ở tp.hcm

Bảng Giá Đất Tp.HCM 2020 – 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ————— Số: 02/2020/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020       QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên […]