Nguồn nhân lực

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nộp hồ sơ Ngày hết hạn
1 Nhân viên kinh doanh 100 Nộp hồ sơ 31/07/2018
2 Giám đốc đầu tư khu vực 01 Nộp hồ sơ 31/07/2018
2 Giám đốc đầu tư khu vực 01 Nộp hồ sơ 31/07/2018
2 Giám đốc đầu tư khu vực 01 Nộp hồ sơ 31/07/2018
2 Giám đốc đầu tư khu vực 01 Nộp hồ sơ 31/07/2018
2 Giám đốc đầu tư khu vực 01 Nộp hồ sơ 31/07/2018
2 Giám đốc đầu tư khu vực 01 Nộp hồ sơ 31/07/2018